دولت و «تیتریک» روزنامه‌ها در یکسال گذشته/ تخریب بیشتر بود یا پوشش اقدامات؟

تهران- ایرنا- بررسی تیتر اصلی روزنامه‌های کشور از شهریور ۱۴۰۱-۱۴۰۰ نشان می‌دهد: اقتصاد و معیشت با ۴۹.۶ درصدو سیاست خارجی با ۲۴.۹ درصد بیشترین موضوعات مورد توجه روزنامه‌های پرتیراژ در یکسال اخیر بودند. بیشترین «تیتر یک» با محتوای تمجید و تشکر به روزنامه‌های کیهان با ۲۲.۲ درصد و وطن امروز با ۲۰ درصد تعلق دارد.

رسانه‌ها یکی از مهمترین ابزارهای اساسی دولت‌ها برای پیشبرد اهداف بوده‌اند و در این میان مطبوعات و روزنامه‌ها نه تنها عناصر قدرتمندی برای تبیین علت‌ها و دلایل فرهنگی، اقتصادی و سیاسی بحران‌ها برای حاکمیت هستند، بلکه نقش مهمی در یاری رساندن به دولت‌ها برای انجام وظایفشان ایفا می‌کنند.

روزنامه‌ها و مطبوعات همچون سایر رسانه‌های جمعی به فراخور رویدادها و رخدادهای روز، عملکرد دولت‌ها را در صدر توجه قرار می دهند.این رویدادها در حوزه های مختلف مانند اقتصاد جامعه و معیشت مردم، سیاست داخلی، سیاست خارجی، فرهنگ و هنر، مسائل اجتماعی و موضوعات ورزشی مطرح و در تیتر یک شمارگان نشریات با محتوای گزارشی، تمجید، نقد، مطالبه و گاه تخریب و سیاه نمایی برجسته می‌شوند.

دفتر پژوهش و بررسی‌های خبر ایرنا در تازه‌ترین پژوهش خود محتوای «تیتر اصلی» روزنامه های سراسری پرشمارگان کشور در رابطه با عملکرد دولت سیزدهم را در بازه زمانی، اول شهریور ۱۴۰۱-۱۴۰۰ مورد بررسی قرارداد.

در این روش برمبنای اصول «دیتاژورنالیسم»، داده‌های مرتبط با «تیتر یک» نسخه‌های منتشر شده از ۲۳ روزنامه سراسری پرشمارگان کشور در دوره یکساله، رصد، جمع‌آوری و مورد تحلیل قرار گرفته است.

روزنامه‌های اطلاعات، جام جم، رسالت، سازندگی،سیاست روز، قدس، کیهان ، مردم سالاری، هفت صبح ، فرهیختگان، شرق، اعتماد، آرمان ملی، آفتاب یزد، ابتکار، ایران، جمهوری اسلامی، جوان، خراسان، دنیای اقتصاد، کار و کارگر، وطن امروز و همشهری، روزنامه‌های منتخب این بررسی هستند که ۱۱ مورد از آن‌ها در زمره رویکرد سیاسی اصولگرا، ۷ مورد اصلاح طلب و ۵ مورد اعتدال گرا شناخته شده‌اند
"چه میزان از محتوای تیتر یک روزنامه ها به عملکرد دولت برمی‌گردد؟"، " محتواهای مرتبط با دولت، بیشتر در چه زمینه یا موضوعی بوده است؟ " و " تیتر یک روزنامه ها دارای چه محتوایی بوده است ؟ " ۳ سئوالی است که در این پژوهش مورد توجه قرار گرفته است.

چه میزان از محتوای تیتر یک روزنامه ها به عملکرد دولت برمی گردد؟

نتایج نشان داد: ۵۷ درصد از «تیتر یک» ۲۳ روزنامه مورد بررسی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به عملکرد دولت «مرتبط» بوده و در عین‌حال ۴۳ درصد از تیترهای اصلی این نشریات پرشمار نیز «غیرمرتبط» با عملکرد دولت بوده است.

دولت و «تیتریک» روزنامه‌ها در یکسال گذشته/ تخریب بیشتر بود یا پوشش اقدامات؟

نتایج «تیتر یک» مرتبط با عملکرد دولت به تفکیک روزنامه‌ها نشان می‌دهد؛ روزنامه‌های کاروکارگر با ۸۷.۱ درصد، ایران با ۸۶.۸ درصد، ابتکار ۷۳.۹ درصد و دنیای اقتصاد با ۷۴.۱ درصد، بیشترین «تیتر یک»مرتبط با عملکرد دولت در یکسال گذشته اختصاص دادند.

روزنامه‌های سیاست روز با ۲۸.۵ درصد ، سازندگی با ۳۴.۲ درصد و جام جم با ۳۴.۳ درصد کمترین محتوای تیتر یک مرتبط با عملکرد دولت سیزدهم داشتند.

دولت و «تیتریک» روزنامه‌ها در یکسال گذشته/ تخریب بیشتر بود یا پوشش اقدامات؟

محتواهایی که به دولت برمی‌گردد بیشتر در چه زمینه یا موضوعی بوده است ؟

موضوعات اقتصاد و معیشت با ۴۹.۶ درصد و سیاست خارجی با ۲۴.۹ درصد بیشترین موضوعات مورد توجه روزنامه‌های مورد بررسی بودند.

پس از آن به ترتیب،موضوعات اجتماعی با ۱۳.۹ درصد، سیاست داخلی با ۸.۶ درصد، فرهنگ و هنر با ۲.۶ درصد و ورزشی با ۰.۳ درصد، تیتر یک روزنامه‌ها را به خود اختصاص داده‌اند.

دولت و «تیتریک» روزنامه‌ها در یکسال گذشته/ تخریب بیشتر بود یا پوشش اقدامات؟

۱- روزنامه‌های دنیای اقتصاد با ۸۸.۹ درصد ، جام جم با ۷۶.۶ درصد و کاروکارگر با ۶۵.۲ درصد بیشترین «تیتر یک» با موضوع اقتصاد و معیشت را داشتند.
۲- روزنامه‌های رسالت با ۲۱.۴ درصد، سیاست روزبا ۲۷.۹ درصد و سازندگی با ۳۱.۶ درصد کمترین «تیتر یک» را در موضوع اقتصاد و معیشت منتشر کردند.

همچنین روزنامه سیاست روز با ۵۲.۹ درصد، وطن امروز با ۵۰.۴ درصد و مردم سالاری با ۳۹.۷ درصد بیشترین «تیتر یک» در زمینه سیاست خارجی انتشار دادند و روزنامه جام جم با ۴.۳ درصد، دنیای اقتصاد با ۷.۲ درصد و خراسان با ۸.۵ درصد کمترین «تیتر اصلی» در موضوع سیاست خارجی را داشتند.

دولت و «تیتریک» روزنامه‌ها در یکسال گذشته/ تخریب بیشتر بود یا پوشش اقدامات؟

محتوای تیتر یک روزنامه ها چه بوده است ؟

بررسی یکساله روزنامه‌های منتخب نشان از پوششی – گزارشی بودن مطالب می‌دهد. ۴۷.۷ درصد محتوای «تیتر یک» روزنامه بیانگر مطالب گزارشی است. ۲۶.۵ درصد محتوای این تیترها به نقد عملکرد دولت اختصاص داشته است .

محتوای مطالبه-پرسشگری ۱۳.۷ درصد تیتر یک روزنامه‌ها را به خود اختصاص داده است . ۱۱.۶ درصد «تیتر یک» روزنامه‌های مورد بررسی محتوای تمجید – تشکر و ۰.۵ درصد محتوای تخریب – سیاه‌نمایی داشته است.

در میان روزنامه‌های مورد بررسی؛ بیشترین «تیتر یک» روزنامه های اطلاعات، سیاست روز و ایران به ترتیب با ۹۶.۹ درصد، ۹۰.۴ و ۸۴.۱ درصد دارای محتوای گزارشی-پوششی بوده است. روزنامه های جام جم با ۷.۴ درصد، کیهان با ۱۵.۷ درصد و همشهری با ۱۸.۵ درصد کمترین تیتر اصلی با محتوای گزارشی-پوششی را منتشر کرده‌اند.

روزنامه‌های آفتاب یزد با ۵۰.۸ درصد، آرمان ملی با ۴۱.۱ درصد و جمهوری اسلامی با ۴۱ درصد به ترتیب بیشترین محتوای نقد در «تیتر یک» خود نسبت به دیگر روزنامه‌ها داشتند. روزنامه اطلاعات نیز با ۱ درصد کمترین محتوای نقد را در تیتر یک خود داشته است.

همچنین روزنامه‌های ایران و سیاست روز در مدت زمان بررسی، تیتر یک با محتوای نقد منتشر نکرده‌اند.

دولت و «تیتریک» روزنامه‌ها در یکسال گذشته/ تخریب بیشتر بود یا پوشش اقدامات؟

کمترین و بیشترین تیتر یک تخریبی- سیاه‌نمایی

بیشترین «تیتر یک» تخریبی به روزنامه مردم سالاری با ۲۹.۴ درصد و خراسان با ۲۳.۵ درصد اختصاص دارد و کمترین «تیتر یک» تخریبی به روزنامه جمهوری اسلامی با ۱.۲ درصد اختصاص یافته است.

دولت و «تیتریک» روزنامه‌ها در یکسال گذشته/ تخریب بیشتر بود یا پوشش اقدامات؟

کمترین و بیشترین تیتر یک تمجید – تشکر

بیشترین «تیتر یک» تمجید و تشکر به روزنامه‌های کیهان با ۲۲.۲ درصد و وطن امروز با ۲۰ درصد برمی گردد و کمترین «تیتر یک» تمجید و تشکر را روزنامه های شرق ، جام جم و سازندگی هر یک با ۰.۲ درصد داشتند.

دولت و «تیتریک» روزنامه‌ها در یکسال گذشته/ تخریب بیشتر بود یا پوشش اقدامات؟

رویکرد سیاسی روزنامه‌ها در انتخاب تیتر یک

۴۱ درصد روزنامه‌های مورد بررسی دارای رویکرد سیاسی اصولگرایی ، ۳۲ درصد دارای رویکرد اصلاح طلبی و ۲۷ درصد اعتدال گرا بودند.

دولت و «تیتریک» روزنامه‌ها در یکسال گذشته/ تخریب بیشتر بود یا پوشش اقدامات؟

طبق این بررسی در دوره یکساله اخیر، بیشترین «تیتر یک» با محتوای تمجید و تشکر به روزنامه‌های دارای رویکرد سیاسی اصولگرا با ۸۸.۴ درصد اختصاص دارد. همچنین بیشترین «تیتر یک» با محتوای نقد با ۴۴.۹ درصد و تخریب با ۴۷.۱ درصد به روزنامه‌های دارای رویکرد سیاسی اصلاح طلب اختصاص یافته است.

دولت و «تیتریک» روزنامه‌ها در یکسال گذشته/ تخریب بیشتر بود یا پوشش اقدامات؟

  • ۱۸۲۵ مرگ در مرداد؛ چرا نسبت فوتی‌های کرونا با واکسن‌زدن مشخص نمی‌شود؟

    ۱۸۲۵ مرگ در مرداد؛ چرا نسبت فوتی‌های کرونا با واکسن‌زدن مشخص نمی‌شود؟

    تهران- ایرنا- با وجود آنکه پس از گسترش جدی واکسیناسیون کرونا در کشور،…

Author: aminkav

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.