مبارزه با فساد، یک جهاد واقعی

معظم له در ۲۶ مرداد ۱۳۹۰ نیز به مسئولین دولتی می فرمایند: اگر یک جا احساس کردید و دیدید در دستگاه دولتی… شائبه فساد وجود دارد، نباید هیچ ملاحظه بکنید. اگر ملاحظه کردید، این مسئله خیلی سریع گسترش پیدا می کند؛ چون به شدت واگیردار است.
ایشان در ۷ تیر ۱۳۹۹ می فرمایند: فساد همچون اژدهای هفت سر افسانه ها است که از بین بردن آن به راحتی امکان پذیر نیست ولی حتما باید انجام شود.
معظم له به همین دلیل در سوم بهمن ۱۳۸۰ می گویند مبارزه با فساد یک جهاد واقعی و البته کار بسیار دشواری است. ایشان تاکید دارند که این کار دشوار حتما باید انجام شود و در ۲۲ مرداد ۱۳۹۷ در چگونگی انجام آن می فرمایند: همه بدانند، همه بفهمند بنا است با مفسد بدون رعایت هیچ ملاحظه ای برخورد قاطع صورت بگیرد.
در دهم اردیبهشت ۱۳۸۰ هم موکدا می فرمایند: در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچ کس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود… با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد.
ایشان در همان تاریخ تاکید می فرمایند تسامح در مبارزه با فساد به نوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است و با همین نگاه در ۷ تیر ۱۳۹۹ می افزایند: بایستی با نگاه کارشناسی، زمینه بروز فساد را و تولید فساد را شناسایی کرد، شناخت و با همان نگاه کارشناسی، به جنگ فساد رفت و برای ریشه کنی فساد تلاش کرد و کار کرد.
ایشان در ۲۷ خرداد ۱۳۸۳ برای اقدام عملی مبارزه با فساد و در راستای زمینه سازی نفی فساد می فرمایند: اگر انسان بخواهد با فساد مبارزه کند، باید در درجه اول مراقب باشد که فساد دامن خودش را نگیرد.
پس در گام نخست، خود را بسازیم و از دنیا طلبی پرهیز کنیم و از هر فساد اقتصادی و مالی دوری نمائیم.
در گام دوم، مبارزه با فساد به عنوان یک راهبرد جدی برای ما در ریشه کنی فساد و پاکسازی محیط از این آلودگی باشد.
در گام سوم، در این میدان مبارزه باید مقاوم و ثابت قدم باشیم و از تهدید و ارعاب های در مسیر نترسیم.
در گام چهارم، برای مبارزه با فساد، ملاحظه هیچ فرد و گروهی را نکنیم و با هر کس، در هر موقعیت برخورد یکسان و قاطع کنیم.
در گام پنجم، مبارزه باید به حدی جدی باشد که همه دست قاطع برخورد با متخلف را ببینند و به آینده امیدوار شوند.
در گام ششم، مبارزه با فساد باید از آلودگی دیگران جلوگیری کند و مانع گسترش فساد در مجموعه ها شود.

Author: aminkav

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.