عکس | زندگی دردناک یک زرافه با گردن شکسته!

واقعا تصورش سخت است که این حیوان چگونه می تواند آب بخورد. گردن زرافه نقشی حیاتی برای او دارد چرا که برای خوردن برگ درختان نیاز اساسی به آن دارد.

Author: aminkav

دیدگاهتان را بنویسید